Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

7209 2a8d
CandyLover
5042 ad2a
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera

September 13 2017

5370 58b8 500
Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viaCannonball Cannonball

September 10 2017

9349 c8a1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
3957 9227 500
4578 c813 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
CandyLover
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
9416 6d3e
Reposted fromterresdebrume terresdebrume viaszydera szydera
CandyLover
CandyLover
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon viaszydera szydera
CandyLover

September 04 2017

CandyLover

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
8685 0715 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera
CandyLover
4256 0b5e 500
Reposted frompixielark pixielark viaszydera szydera
CandyLover
8745 f53a 500
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra viaszydera szydera
CandyLover
CandyLover
Reposted fromdocanonymous docanonymous viaszydera szydera
2710 4702
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl