Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

CandyLover
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera
CandyLover
Reposted fromexiguus exiguus viaCannonball Cannonball

July 17 2017

CandyLover
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaszydera szydera
CandyLover
5359 63ea 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaCannonball Cannonball
CandyLover
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
CandyLover
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasilence89 silence89
CandyLover
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszydera szydera

July 11 2017

June 25 2017

CandyLover
CandyLover
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaszydera szydera

June 24 2017

CandyLover
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasilence89 silence89
CandyLover
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viamefir mefir
CandyLover
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
CandyLover
CandyLover
0315 a622
Reposted fromhagis hagis viabajaderra bajaderra
CandyLover
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
CandyLover
7045 d44f
CandyLover
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.

June 18 2017

5385 d188 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabajaderra bajaderra

June 12 2017

CandyLover
0875 1938
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl